top of page

Privacyverklaring

Deelname Cursus Duizeligheid

Balance Business Events B.V., gevestigd aan Pilotenstraat 58, 1059 CR, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Directeur Lukas van den Heuvel: T: (0)20 - 572 7180, E: lukas@balance-events.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Balance Business Events B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze diensten doen wij in opdracht van Gelre Ziekenhuizen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

·       Roepnaam (voor- en achternaam)

·       Geslacht (aanhef)

·       Adresgegevens

·       Mobiel telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Bankrekeningnummer

·       Dieetgegevens

·       Noodzakelijke medische gegevens (door u aangegeven indien van belang voor de organisatie)

·       BIG-nummer

Toelichting, waarom wij de persoonsgegevens verwerken

·       Deze gegevens hebben wij nodig om uw inschrijving te kunnen verzorgen.

·       Uw roepnaam gebruiken wij voor de deelnemerslijst en indien van toepassing voor het diner.

·       Wij vragen uw emailadres/mobiel telefoonnummer om u een bevestiging en factuur te kunnen sturen en u op de hoogte te stellen van het programma of wijzigingen daarin of om u om extra informatie te kunnen vragen.

·       Uw adresgegevens zijn benodigd voor facturatie.

·       Uw bankrekeningnummer wordt gevraagd en gebruikt indien een bedrag aan u teruggestort moet worden. Als de betaling via iDeal is gegaan, worden uw bankgegevens niet aan ons bekendgemaakt.

·       Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel. Indien dit een medische of religieuze reden heeft, wordt dit door ons alleen vermeld indien dit noodzakelijk is en indien u dit zelf heeft aangegeven.

·       Door u opgegeven medische gegevens worden gedeeld met het hotel indien het noodzakelijk is voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.

·       Uw BIG-nummer is van belang voor de vlotte registratie van uw accreditatiepunten.

·       Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen.

Online inschrijfformuier

Om de deelnemers online in te laten schrijven, maken wij gebruik van een extern bedrijf, Formdesk. Wij bepalen zelf welke informatie wij vragen en stellen zelf de inhoud van de inschrijfformulieren samen.

Zodra een deelnemer het formulier invult, wordt de informatie verzonden naar de webservers van Formdesk. Deze servers staan in een modern en streng beveiligd datacenter. De informatie wordt via een TLS verbinding veilig verzonden naar deze servers.

Data wordt bij Formdesk circa. twee maanden bewaard, waarna de data automatisch en permanent verwijderd wordt.

Gevoelige informatie (zoals namen, geboortedata en paspoortgegevens) wordt opgeslagen middels een sterke AES encryptie. Omdat de data in de database zelf op rij niveau versleuteld is, zijn de gegevens in back-ups ook versleuteld.

De gegevens worden niet door Formdesk bekeken of doorverkocht. Mocht u daar meer informatie over wensen, dan verwijzen wij u naar de website van Formdesk: https://nl.formdesk.com/

 

Mailing

​Om de deelnemers op de hoogte te brengen van informatie over de cursus, maken wij gebruik van het online programma Mailchimp. Uw e-mailadres wordt door ons ingevoerd om u te kunnen bereiken. Uw e-mailadres wordt ook alleen gebruikt om u te informeren over de cursus waaraan u deelneemt. Daarna wordt het verwijderd.

E-mailadressen zijn veilig bij Mailchimp. Mocht u daar meer informatie over wensen, dan verwijzen wij u naar de website van Mailchimp: www.mailchimp.com

Betaling

De betaling loopt via iDeal en is veilig, bij uw inschrijving staat omschreven welke stappen u zult doorlopen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Balance Business Events B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het organiseren van een cursus

·       Verzenden van informatie via e-mail

·       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·       Om iets te kunnen versturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren, tenzij anders bepaald, uw persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de cursus. Medische gegevens zullen na de cursus worden verwijderd. Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard. Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

​​

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balance Business Events B.V.

Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lukas@balance-events.nl  t.a.v. directeur Lukas van den Heuvel.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Balance Business Events B.V. wil u er tevens op attent maken dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Balance Business Events B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn alle medewerkers van Balance Business Events B.V. op de hoogte van het privacy beleid in de bescherming van de persoonsgegevens. We controleren steeds ons privacy beleid op effectiviteit.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lukas van den Heuvel: T: (0)20 - 572 7180, E: lukas@balance-events.nl

Gebruik foto- en videomateriaal door Balance Business Events B.V. op de website

Tijdens het congres worden weleens foto’s en video’s gemaakt. Een deel van deze foto’s en video’s wordt door Balance Business Events B.V. en Gelre Ziekenhuizen gebruikt voor publicitaire doeleinden, social media en/of geplaatst op de website van de Cursus Duizeligheid. Er wordt nooit een naam van een persoon of naam van een bedrijf bij de foto of video genoemd en voor zover mogelijk worden bedrijfsnamen in het materiaal onzichtbaar gemaakt. Personen zijn meestal alleen van de achteren zichtbaar.

 

Gezien het aantal foto’s en video’s en de vele gezichten op deze foto’s en video’s is het in de regel niet mogelijk iedereen toestemming te vragen voor publicatie. Balance Business Events B.V. en Gelre Ziekenhiuzen gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op verzoek van de afgebeelde persoon zo spoedig mogelijk worden verwijderd. U kunt hiervoor contact opnemen met Lukas van den Heuvel: T: (0)20 - 572 7180, E: lukas@balance-events.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring

Balance Business Events B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij dienen deze privacyverklaring ook af en toe aan te passen om meerdere redenen. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig terug te komen op deze pagina om op de hoogte te blijven van onze actuele privacyverklaring.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Balance Business Events B.V.en wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. U kunt bellen naar Lukas van den Heuvel: T: (0)20 - 572 7180, E: lukas@balance-events.nl

 

Laatste wijziging: 25 oktober 2023

bottom of page